ورود کاربر
سایت
  •  
  •                    

تعاریف و مفاهیم

 شهرک صنعتی : مکانی است دارای محدوده و مساحت معین برای استقرار مجموع های ار واحد صنعتی . پژوهشی و فن آوری و خدمات پشتیبانی ازقبیل طراحی مهندسی . آموزشی . اطلاع رسانی مشاوره ای . بازرگانی که تمام یا پاره های از امکانات زیربنایی و خدمات ضروری را به نوع و وسعت شهرک و ترکیب فعالیتهای آن در اختیار واحدهای مذکور قرار می دهد .
 
  حق انتفاع : عبارت است ازحق استفاده ازامکانات زیربنایی و خدمات ضروری شهرک صنعتی که در مقابل پرداخت هزینه های مصوب شرکت شهرکهای صنعتی توسط اشخاص طرف قرارداد پرداخت می گردد . 
 
  قرارداد تخصیص زمین : عبارت است از قراردادی که بین شرکت شهرکهای صنعتی و طرف قرارداد جهت تخصیص زمین و استفاده از امکانات زیربنایی و خدمات ضروری شهرکهای صنعتی مطابق متن قرارداد نمونه مصوب شرکت شهرکهای صنعتی منعقد می گردد . 
 
  امکانات زیربنایی و خدمات ضروری : عبارت ازتاسیسات و خدماتی است که به منظور تامین نیازهای صنعتی و خدمات پشتیبانی طرف قرارداد در شهرک صنعتی بر حسب ضرورت و متناسب با امکانات شرکت فرعی ایجاد و مورد بهره برداری قرار می گیرد .
 
 

پست الکترونيک همکاران
پیام مدیرعامل
نمایش
بانک ها
اوقات

هواشناسی
Semnan, Iran
25°C
Fog, Warm