ورود کاربر
سایت
  •  
  •                    

صدور گواهی پایان کار

توضیحات مراحل انجام کار
متقاضیان محترم باید در ابتدا نسبت به تهیه و ارایه مدارک ذیل به امور متقاضیان شرکت اقدام نمایند :

- تکمیل و ارایه فرم تقاضای صدور گواهی پایان کار (متقاضیان باید فرم مربوطه را از امور متقاضیان تهیه و تکمیل نمایند.)

- فرم تکمیل شده نظارت ساختمان که به تایید مهندس ناظر و متقاضی رسیده باشد.(متقاضیان باید فرم مربوطه را از امور متقاضیان تهیه و تکمیل نمایند.)

ارایه مدارک مورد نیاز به امور متقاضیان شرکت

پس از ارایه مدارک توسط متقاضی نماینده امور متقاضیان مطابق یک برنامه زمانی از واحد موردنظر بازدید به عمل آورده و نسبت به تهیه گزارش و پلان موقعیت ساختمانهای احداث شده اقدام می نماید.

بازدید از واحد توسط نماینده امور متقاضیان شرکت و تهیه گزارش

پس از ارایه گزارش بازدید بهمدیر امور امور متقاضیان و در صورت تایید آن، از متقاضی تعهدی مبنی بر عدم هر گونه ساخت وساز غیر مجاز پس از صدور گواهی پایان کار (بدون مجوز شرکت شهرکها) اخذ می شود.

تایید گزارش بازدید توسط مدیر امور متقاضیان و اخذ تعهد از متقاضی

گواهی پایان کار ساختمان در دو نسخه تنظیم گردیده و در صورت نداشتن بدهی،پس از امضای مدیر عامل شرکت یا نماینده وی یک نسخه در اختیار متقاضیان محترم ثرارگرفته و نسخه دوم در پرونده متقاضی نگهداری می شود.

صدور گواهی پایان کار و تحویل به متقاضی

 

 

پست الکترونيک همکاران
پیام مدیرعامل

با ياد و نام خداوند سبحان توسعه بخش صنعت در سالهاي اخير امري است كه در سايه الطاف الهي و سعي و تلاش كارآفرينان و كارگران زحمت كش اين بخش و برنامه هاي حمايتي مسئولين شكل گرفته است . برنامه هاي حمايتي دولت كه در زمينه هاي مختلف به اجرا در آمده است ، هريك از جايگاه ويژه اي برخوردارند ، ولي در اين ميان مي توان ، سياست ايجاد و توسعه شهركهاي صنعتي را بعنوان مؤثرترين برنامه حمايتي دولت از صنعت نام برد ...

نمایش
بانک ها
اوقات

هواشناسی
Semnan, Iran
25°C
Fog, Warm