ورود کاربر
سایت
  •  
  •                    

مراحل انجام کار گاز

توضیحات مراحل انجام کار

متقاضیان محترم باید درابتدا نسبت به ارایه درخواست کتبی مبنی بر اعلام نیاز به شرکت ارایه نمایند که این درخواست جهت پیگیری به مسؤول امور مشترکین شرکت ارایه می شود .

ارایه درخواست متقاضی به واحد امور مشترکین   

متقاضی در این مرحله با استفاده از پیمانکار نقشه های لازم جهت برآورد میزان گاز مصرفی را تهیه میکند و به امور مشترکین ارایه می دهد.

در صورتی که میزان مصرف بیشتر از 160 متر مکعب تخمین زده شود متقاضی بایستی ابتدا به شرکت گاز مراجعه نماید و پس از تخمین دقیق میزان گاز مصرفی جهت دریافت معرفی نامه به این شرکت مراجعه نماید .

تهیه نقشه توسط متقاضی جهت تعیین میزان گاز مصرفی

پس از تعیین میزان گاز مصرفی توسط پیمانکار و اعلام مکتوب میزان کاز مصرف گاز واحد به شرکت شهرکهای صنعتی امور مشترکین شرکت سهم الشرکه واحد را اعلام می نماید .
انعقاد قرارداد بین شرکت و متقاضی و پرداخت سهم الشرکه

   پس از پرداخت هزینه ها متقاضی به شرکت گاز استان جهت انعقاد قرارداد معرفی میگردد.

معرفی متقاضی به شرکت گاز   

    وصل انشعاب گاز واحدهایی که بالاتر از 160 متر مکعب دارند نیاز به ایستگاه و پست گاز ادرد که توسط شرکت گاز با شرکت شهرکها ایجاد می گردد .

وصل انشعاب گاز

 

 

پست الکترونيک همکاران
پیام مدیرعامل
نمایش
بانک ها
اوقات

هواشناسی
Semnan, Iran
25°C
Fog, Warm