ورود کاربر
سایت
  •  
  •                    

مراحل تغيير كاربري قرارداد

مراحل تغيير كاربري قرارداد

1-ارائه درخواست از سوي دارنده قرارداد واگذاري زمين
2- در صورت اعمال تغييرات محصول از سوي سازمان صنايع و معادن طرح مورد بررسي قرار مي گيرد
3- اعلام درخواست متقاضي به امور مالي جهت اخذ هزينه هاي مربوط به برداخت بدهي احتمالي متقاضي
4- اعمال تغييرات در قرارداد واگذاري زمين موجود در اين شركت و متقاضي
5- ارسال جهت امضا به هيات مديره البته پس از اخذ امضا هاي مربوطه

پست الکترونيک همکاران
پیام مدیرعامل
نمایش
بانک ها
اوقات

هواشناسی
Semnan, Iran
25°C
Fog, Warm