ورود کاربر
سایت
  •  
  •                    

مصوبات سفر دور اول

رديف

موضوع  مصوبات

1

تصفيه خانه فاضلاب شاهرد

2

تصفيه خانه فاضلاب ايوانكي 

3

تصفيه خانه فاضلاب  دامغان

4

ايجاد منطقه ويژه اقتصادي سمنان

5

صدور مجوز تأمين آب به ميزان 100 ليتر در شهركهاي و نواحي صنعتي شهرستان هاي دامغان و شاهرود

6

اجراي زير سازي خط فرعي راه  آهن به شهرك صنعتي سمنان با سكوي بارانداز سمنان

7

واگذاري شهرك صنعتي علي آباد به شركت شهركهاي صنعتي استان سمنان

8

بررسي وضعيت موجود دو شهرك فجر و جنت آباد (گرمسار) و نواحي صنعتي استان و راه كارهاي اجرايي براي حل مشكلات جهت اعمال مديريت شركت شهركهاي صنعتي سمنان بر شهركها و نواحي مذكور 

9

استفاده مجدد از پساب تصفيه خانه سمنان در سال 1386

10

مركز خدمات فناوري و كسب وكار

11

ايجاد شهرك صنعتي آرادان

 

پست الکترونيک همکاران
پیام مدیرعامل
نمایش
بانک ها
اوقات

هواشناسی
Semnan, Iran
25°C
Fog, Warm