ورود کاربر
سایت
  •  
  •                    

مصوبات سفر دور سوم

رديف

موضوع  مصوبات

1

اختصاص مبلغ يكصدوپنجاه ميليلارد ريال براي تكميل و تامين تاسيسات زيربنايي شهركها و نواحي صنعتي استان طي سالهاي 1390 و 1391

2

صدور مجوز براي ايجاد شهرك تخصصي فناوري اطلاعات و سرمايه گذاري خصوصي در استان طي سالهاي 1389 و 1390

3

توسعه شهرك صنعتي ايوانكي و ناحيه صنعتي ياتري

 

پست الکترونيک همکاران
پیام مدیرعامل

با ياد و نام خداوند سبحان توسعه بخش صنعت در سالهاي اخير امري است كه در سايه الطاف الهي و سعي و تلاش كارآفرينان و كارگران زحمت كش اين بخش و برنامه هاي حمايتي مسئولين شكل گرفته است . برنامه هاي حمايتي دولت كه در زمينه هاي مختلف به اجرا در آمده است ، هريك از جايگاه ويژه اي برخوردارند ، ولي در اين ميان مي توان ، سياست ايجاد و توسعه شهركهاي صنعتي را بعنوان مؤثرترين برنامه حمايتي دولت از صنعت نام برد ...

نمایش
بانک ها
اوقات

هواشناسی
Semnan, Iran
25°C
Fog, Warm