ورود کاربر
سایت
  •  
  •                    

منشور اخلاقی

منشور اخلاقي شركت شهركهاي صنعتي استان سمنان

1. حضور به موقع در محل کار و رعایت وقت شناسی در برخورد با همکاران و ارباب رجوع
2. خوشرویی و متانت رفتار نسبت به همکاران و مراجعان
3. راهنمایی به موقع و ارائه اطلاعات لازم به مراجعان و جلوگیری از سرگردانی آنها
4. فراهم نمودن فضای مراودات به گونه ای که مراجعان به مسئولان و کارکنان اطمینان کامل داشته باشند.
5. ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعایت عدالت وانصاف و بدون تبعیض (قومی، جنسی، خویشاوندی، مذهبی،و....)
6. توجه به صحبتها و خواسته های مراجعان و حداکثر تلاش در پاسخگویی و ارائه خدمت به آنها
7. ارائه اطلاعات لازم به همکاران به منظور انجام خدمات بهینه و تسریع دراجرای امور به نحو مطلوب
8. انجام وظایف به صورت موثروکارآمدهمراه با سرعت و منطبق با قوانین و مقررات سازمانی
9. خودداری از مظاهر فساد اداری نظیر توصیه، سفارش، و اخذ هرگونه هدیه غیرمتعارف و وجه نقد.
10. اطلاع دادن هرگونه سوءاستفاده از شغل و موقعیت شغلی و دریافت هدیه غیر متعارف و وجه نقد.
11. زمان گذاری فعالیت ها وانجام آن براساس زمان پیش بینی شده
12. انجام فعالیتها براساس روش مستند و مشخص نه بر اساس سلیقه کارکنان یا مدیران
13. پرهیز از شایعه سازی ،تهمت،غیبت،خبرچینی،وهراقدامی که صمیمیت و اعتماد کارکنان را تضعیف کند.
14. رازداری و خودداری از افشای اسناد محرمانه
15. استفاده از پوشش متناسب با عرف و فرهنگ جامعه
16. پرهیز از استعمال دخانیات بویژه در محیط کار
17. استقرار تجهیزات و اشیاء به صورت دقیق و منظم به نحوی که در زمان مورد نظر به راحتی دردسترس باشند.
18. استفاده مطلوب ازوسایل ایمنی حسب مورد
19. جلوگیری ازاسراف و مصرف بیهوده امکانات و اموال سازمان
20. استفاده صحیح از اختیارات و قدرت سازمانی
21. درک صحیح اهداف سازمان و تلاش به منظور همسوئی اهداف فردی با آن

 

پست الکترونيک همکاران
پیام مدیرعامل
نمایش
بانک ها
اوقات

هواشناسی
Semnan, Iran
25°C
Fog, Warm