ورود کاربر
سایت
  •  
  •                    
  •  

سومین همایش ملی رفتارشناسی حریق

نسخه مناسب چاپارسال به دوستان

 « محـورهای همـایش »

 

- بررسی الگـوهای رفتـاری انواع حریق در حوادث مختلف نظیر:

     1- حریقهای شهری، صنعتی، حریقهای حوزه نفت، گاز و پتروشیمی

     2-حـریق های شیمیایی،الکـتریکی و حـریقـهای ناشـی از انفجـار

 

- بـررسی عوامل و شرایط موثر در رفتار انواع حریق در حوادث آتش سوزی

- تدوین الزامات مدیریت شرایط اضطراری مبتنی رفتار حریق در انواع حوادث

- برنامه ریزی موثر منابع و تجهیزات بر اساس شناخت رفتار حریق در حوادث

- مدیـریت ریسـک مبتنـی بر شناخت رفتـارحـریق در حوادث آتش سـوزی

- مدیریت پیـامد در حـوادث مختـلف،  مبتـنی بر رفتـارشـناسی انـواع حـریـق

- مدیریت گسـترش حـریق، تحلیل خطـر و ارزیـابی مـواد و شـرایط خطرناک

- طراحی برنامه ایمن سازی و حفاظت تخریبی مبتنی بر رفتار حریق در حوادث

- شناخت رفتارحریق و برنامه ریزی پیشگیرانه در طراحی فضا، ساختمان و تاسیسات

- طـراحی برنامه اطـفاء بر اسـاس شـناخت رفتـار حریق در حوادث احتمـالی

- پیش بینی وانتخاب تجهیزات اطفاء در ساختارهای مختلف  و انواع حریق احتمالی

- شناخت روشها و فناوریهای نوین در پیشگیری و اطفاء انواع حریق در حوادث

 

محل اجرا: 
مرکز همایش های بین المللی کتابخانه ملی ایران : ساختمان كتابخانه ملي: تهران، بزرگراه شهيد حقاني، بعد از ايستگاه مترو حقاني، خروجي كتابخانه ملي، ورودی غربی
برگزار کننده: 
-
زمان اجرا: 
29و30 آذرماه سالجاري
پست الکترونيک همکاران
پیام مدیرعامل
نمایش
بانک ها
اوقات

هواشناسی
Semnan, Iran
25°C
Fog, Warm