ورود کاربر
سایت
  •  
  •                    

پنجمین همایش تخصصی خطاناپذیرسازی عملیات انبار با رویکرد مدیریت ایمن و کیفی در انبار-26 و 27بهمن ماه

نسخه مناسب چاپارسال به دوستان
 
 
 
 

محورهای پنجمین همایش تخصصی خطاناپذیرسازی عملیات انبار با رویکرد مدیریت ایمن و کیفی در انبار-26 و 27بهمن ماه :

 

طراحی روش های مبتنی بر POKAYOKE  در عملیات انبار

روشهای شناسایی ریسک در طراحی سیستم خطاناپذیر در انبار

بازرسیها و آزمون های کنترلی در برنامه عملیات خطا ناپذیر در انبار

طراحی برنامه استقرار و جانمایی مواد و کالا در سیستم خطا ناپذیر

خطا ناپذیرسازی عملیات انبارگردانی و کنتـرل موجودی

سیستم مدیریت هوشمند با تاکید بر خطا ناپذیر سازی عملیات انبار

طراحی و انتخاب تجهیزات در خطا ناپذیرسازی عملیات انبار

روشهای کنترل خطا در برنامه دریافت و ارسال کالا در انبار

بررسی منابع، مراحل، مناطق و عوامل خطا در عملیات انبار

روانشناسی خطا و بررسی خطاهای رایج در عملیات انبارداری

تلفیق برنامه خطاناپذیری و بهبود مستمر، POKAYOKE & KAIZEN

مدیریت تغییر و اصلاح فرآیند در برنامه خطا ناپذیر سازی

تدوین HSE PLAN تخصصی انبـار در برنامه خطا ناپذیری

شناسایی خطرات ناشی از خطا و خطاهای خطر سـاز در انبـار

خطا های امنیتی و پیشگیری از سوء جریان مواد و کالا در انبار

خطاهای هزینه ساز در عملیات انبار داری و هزینه های خطا

بررسی تاثیرخطاهای سیستم لجستیک در مدیریت بدون خطا در انبار

 

 

محل اجرا: 
-
برگزار کننده: 
-
زمان اجرا: 
-
پست الکترونيک همکاران
پیام مدیرعامل
نمایش
بانک ها
اوقات

هواشناسی
Semnan, Iran
25°C
Fog, Warm