ورود کاربر
سایت
  •  
  •                    
  •  

اسفند 1393

مناقصه طراحي منطقه ويژه شهرك صنعتي سمنان
شركت شهركهاي صنعتي استان سمنان
تغييرات جلسه بازگشايي پاكات مناقصه
جلسه بازگشايي پاكات مناقصه از تاريخ 1393/12/12 به 1393/12/13 ساعت 8 صبح تغيير يافت
شهرك صنعتي سمنان
0
0
پست الکترونيک همکاران
پیام مدیرعامل
نمایش
بانک ها
اوقات

هواشناسی
Semnan, Iran
25°C
Fog, Warm