ورود کاربر
سایت
  •  
  •                    
  •  

فروردين 1394

تكميل نماي كامپوزيت ساختمان كسب و كار در شهرك صنعتي سمنان
شركت شهركهاي صنعتي سمنان
تكميل نماي كامپوزيت ساختمان كسب و كار
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ازساعت 8 صبح تاريخ24/1/94 تا ساعت 19 تاريخ 29/1/94 - مهلت زماني ارائه پيشنهاد :تا ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ9/2/94 - زمان بازگشايي پاكت ها : ساعت 10صبح روز چهارشنبه مورخ 10/2/94
شهرك صنعتي سمنان
-
-
پست الکترونيک همکاران
پیام مدیرعامل
نمایش
بانک ها
اوقات

هواشناسی
Semnan, Iran
25°C
Fog, Warm