ورود کاربر
سایت
  •  
  •                    
  •  

ارديبهشت 1394

راهبري شهرك و نواحي صنعتي سمنان
شركت شهركهاي صنعتي سمنان
راهبري شهرك و نواحي
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ازتاريخ چاپ آگهي تا ساعت 24 تاريخ 94/3/1 - مهلت زماني ارائه پيشنهاد : تا ساعت 14 صبح مورخ 94/3/12 زمان بازگشايي پاكت ها : ساعت 8 صبح مورخ 94/3/16
-
-
-
مناقصه عمومي يكمرحله اي تكميل ساختمان كسب و كار در شهرك صنعتي سمنان
شركت شهركهاي صنعتي سمنان
تكميل ساختمان كسب وكار در شهرك صنعتي سمنان
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :ازساعت10 صبح تاريخ94/02/17 تا ساعت 19 تاريخ 94/02/23 مهلت زماني ارائه پيشنهاد :تا ساعت14 صبح مورخ 94/03/03 زمان بازگشايي پاكت ها : ساعت 8صبح مورخ 94/03/04
شهرك صنعتي سمنان
-
-
پست الکترونيک همکاران
پیام مدیرعامل
نمایش
بانک ها
اوقات

هواشناسی
Semnan, Iran
25°C
Fog, Warm