ورود کاربر
سایت
  •  
  •                    
  •  

خرداد 1394

فراخوان تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي
شركت شهركهاي صنعتي استان سمنان
راهبري شهركها و نواحي استان سمنان
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ازتاريخ چاپ آگهي تا ساعت 8 صبح تاريخ 94/04/04 مهلت زماني ارائه پيشنهاد : تا ساعت 8صبح مورخ 94/04/16 زمان بازگشايي پاكت ها : ساعت 8صبح مورخ 94/04/18
شركت شهركهاي صنعتي استان سمنان
-
-
پست الکترونيک همکاران
پیام مدیرعامل
نمایش
بانک ها
اوقات

هواشناسی
Semnan, Iran
25°C
Fog, Warm