ورود کاربر
سایت
  •  
  •                    
  •  

ارديبهشت 1395

فرخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي بهره برداري و راهبري بهينه و مطلوب تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي ايوانكي
شركت شهركهاي صنعتي استان سمنان
بهره برداري و راهبري بهينه و مطلوب تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي ايوانكي
مدت زماني دريافت مدارك از سايت از ساعت 11 صيح مورخ 95/02/29 تا ساعت 14:30 مورخ 95/03/04- مهلت ارائه پيشنهاد تا پايان وقت اداري 95/03/17- بازگشايي پاكتها : ساعت 8 صبح مورخ 95/03/18
-
-
-
پست الکترونيک همکاران
پیام مدیرعامل
نمایش
بانک ها
اوقات

هواشناسی
Semnan, Iran
25°C
Fog, Warm