ورود کاربر
سایت
  •  
  •                    
  •  

خرداد 1395

تجديد فرخوان اجراي ورودي و خروجي و الكتريكال ايستگاه TBS شهرك صنعتي سرخه
شركت شهركهاي صنعتي استان سمنان
اجراي ورودي و خروجي و الكتريكال ايستگاه TBS شهرك صنعتي سرخه
مدت زمان دريافت مدارك از سايت از ساعت 11 صبح تاريخ درج آگهي تا ساعت 19 مورخ 95/04/18 - مهلت ارائه پيشنهاد تا پايان وقت اداري 95/04/29 - بازگشايي پاكتها : ساعت 8 صبح مورخ 95/04/30
-
-
-
اجراي ايستگاه پمپاژ در شهرك صنعتي شاهرود
شركت شهركهاي صنعتي استان سمنان
اجراي ايستگاه پمپاژ در شهرك صنعتي شاهرود
مدت زمان دريافت مدارك از سايت از ساعت 11 صبح تاريخ درج آگهي تا ساعت 19 مورخ 95/04/18 - مهلت ارائه پيشنهاد تا پايان وقت اداري 95/04/29 - بازگشايي پاكتها : ساعت 8 صبح مورخ 95/04/30
-
-
-
تجديد فراخوان بهره برداري و راهبري بهينه و مطلوب تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي ايوانكي
شركت شهركهاي صنعتي استان سمنان
بهره برداري و راهبري بهينه و مطلوب تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي ايوانكي
مدت زمان دريافت مدارك از سايت از ساعت 11 صبح تاريخ درج آگهي تا ساعت 19 مورخ 95/04/18 - مهلت ارائه پيشنهاد تا پايان وقت اداري 95/04/29 - بازگشايي پاكتها : ساعت 8 صبح مورخ 95/04/30
-
-
-
اجراي شبكه 20 كيلولت راه آهن شهرك صنعتي سمنان
شركت شهركهاي صنعتي استان سمنان
اجراي شبكه 20 كيلولت راه آهن شهرك صنعتي سمنان
مدت زمان دريافت مدارك از سايت از ساعت 11 صبح تاريخ درج آگهي تا ساعت 19 مورخ 95/04/11 - مهلت ارائه پيشنهاد تا پايان وقت اداري 95/04/24 - بازگشايي پاكتها : ساعت 8 صبح مورخ 95/04/26
-
-
-
تجديد مناقصه خط انتقال برق چاه آب ناحيه صنعتي ديباج
شركت شهركهاي صنعتي استان سمنان
مناقصه خط انتقال برق چاه آب ناحيه صنعتي ديباج
مدت زمان دريافت مدارك از سايت از ساعت 11 صبح تاريخ درج آگهي تا ساعت 19 مورخ 95/04/11 - مهلت ارائه پيشنهاد تا پايان وقت اداري 95/04/24 - بازگشايي پاكتها : ساعت 8 صبح مورخ 95/04/26
-
-
-
مزايده 62 قطعه زمين خدماتي در شهركهاي صنعتي سمنان، دامغان، شاهرود، گرمسار و ايوانكي
شركت شهركهاي صنعتي استان سمنان
مزايده 62 قطعه زمين خدماتي
مدت زماني دريافت مدارك از سايت از تاريخ درج آگهي تا مورخ 95/04/07 - مهلت ارائه پيشنهاد تا پايان وقت اداري 95/04/21 - بازگشايي پاكتها : ساعت 8 صبح مورخ 95/04/22
-
-
-
راهبري شهركها و نواحي صنعتي استان سمنان
شركت شهركهاي صنعتي استان سمنان
راهبري شهركها و نواحي صنعتي استان سمنان
مدت زماني دريافت مدارك از سايت از تاريخ درج آگهي تا ساعت 8 صبح مورخ 95/03/01 - مهلت ارائه پيشنهاد تا ساعت 8 صبح 95/03/23 - بازگشايي پاكتها : ساعت 8 صبح مورخ 95/03/24
-
-
-
بهره برداري و راهبري بهينه و مطلوب تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي ايوانكي
شركت شهركهاي صنعتي استان سمنان
بهره برداري و راهبري بهينه و مطلوب تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي ايوانكي
مدت زماني دريافت مدارك از سايت از ساعت 11 صبح تاريخ درج آگهي تا ساعت 19 مورخ 95/03/25 - مهلت ارائه پيشنهاد تا پايان وقت اداري 95/04/08 - بازگشايي پاكتها : ساعت 8 صبح مورخ 95/04/09
-
-
-
اجراي ورودي و خروجي و الكتريكال ايستگاه TBS شهرك صنعتي سرخه
شركت شهركهاي صنعتي استان سمنان
اجراي ورودي و خروجي و الكتريكال ايستگاه TBS شهرك صنعتي سرخه
مدت زماني دريافت مدارك از سايت از ساعت 11 صبح تاريخ درج آگهي تا ساعت 19 مورخ 95/03/25 - مهلت ارائه پيشنهاد تا پايان وقت اداري 95/04/08 - بازگشايي پاكتها : ساعت 8 صبح مورخ 95/04/09
-
-
-
مناقصه خط انتقال برق چاه آب ناحيه صنعتي ديباج
شركت شهركهاي صنعتي استان سمنان
خط انتقال برق چاه آب ناحيه صنعتي ديباج
مدت زماني دريافت مدارك از سايت از ساعت 11 صيح تاريخ درج آگهي تا ساعت 19 مورخ 95/03/21- مهلت ارائه پيشنهاد تا پايان وقت اداري 95/04/01- بازگشايي پاكتها : ساعت 8 صبح مورخ 95/04/02
-
-
-
پست الکترونيک همکاران
پیام مدیرعامل
نمایش
بانک ها
اوقات

هواشناسی
Semnan, Iran
25°C
Fog, Warm