ورود کاربر
سایت
  •  
  •                    
  •  

آبان 1395

اجرا ايستگاه پمپاژ شهرك صنعتي شاهرود
شركت شهركهاي صنعتي استان سمنان
اجرا ايستگاه پمپاژ شهرك صنعتي شاهرود
مدت زمان دريافت مدارك از سامانه ستاد ايران از ساعت 11 صبح تاريخ درج آگهي تا ساعت 19 مورخ 95/09/05 - مهلت ارائه پيشنهاد تا پايان وقت اداري 95/09/18 - بازگشايي پاكتها : ساعت 8 صبح مورخ 95/09/20
شهرك صنعتي شاهرود
-
داراي رتبه حداقل 5 رشته آب يا تاسيسات، تجهيزات از معاونت برنامه ريزي و راهبردي و داراي سابقه كار
بهره برداري و راهبري بهينه و مطلوب تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي گرمسار
شركت شهركهاي صنعتي استان سمنان
بهره برداري و راهبري بهينه و مطلوب تصفيه خانه فاضلاب
مدت زمان دريافت مدارك از سامانه ستاد ايران از تاريخ درج آگهي تا ساعت 19 مورخ 95/08/26 - مهلت ارائه پيشنهاد تا پايان وقت اداري 95/09/11 - بازگشايي پاكتها : ساعت 8 صبح مورخ 95/09/13
-
-
-
پست الکترونيک همکاران
پیام مدیرعامل
نمایش
بانک ها
اوقات

هواشناسی
Semnan, Iran
25°C
Fog, Warm