ورود کاربر
سایت
  •  
  •                    
  •  

آذر 1395

اجراي خط لوله فولادي گاز شهرك صنعتي سرخه به طول 432 متر
شركت شهركهاي صنعتي استان سمنان
اجراي خط لوله فولادي گاز شهرك صنعتي سرخه
مدت زمان دريافت مدارك از سامانه ستاد ايران از ساعت 10صبح تاريخ درج آگهي تا ساعت 19 مورخ 95/10/03 - مهلت زماني ارائه پيشنهاد تا تاريخ 95/10/14 - بازگشايي پاكتها ساعت 8 صبح مورخ 95/10/15
شهرك صنعتي سرخه
-
داراي رتبه حداقل 5 رشته تاسيسات، تجهيزات از معاونت برنامه ريزي و راهبردي و داراي سابقه كار
اجراي زيرسازي به متراژ 2300 مترمربع و آسفالت در شهرك صنعتي ايوانكي به مقدار 7000 مترمربع
شركت شهركهاي صنعتي استان سمنان
اجراي زيرسازي و آسفالت
مدت زمان دريافت مدارك از سامانه ستاد ايران از ساعت 11 تاريخ درج آگهي تا ساعت 19 مورخ 95/09/19 - مهلت ارائه پيشنهاد تا پايان وقت اداري 95/10/01 - بازگشايي پاكتها : ساعت 8 صبح مورخ 95/10/02
شهرك صنعتي ايوانكي
-
1.277.332.080 ريال- داراي رتبه حداقل 5 رشته راه از معاونت برنامه ريزي و راهبردي و داراي سابقه كار
اجراي شبكه آب در منطقه ويژه اقتصادي سمنان به طول 4730 متر
شركت شهركهاي صنعتي استان سمنان
اجراي شبكه آب در منطقه ويژه اقتصادي سمنان
مدت زمان دريافت مدارك از سامانه ستاد ايران از تاريخ درج آگهي تا ساعت 19 مورخ 95/09/19 - مهلت ارائه پيشنهاد تا پايان وقت اداري 95/10/01 - بازگشايي پاكتها : ساعت 8 صبح مورخ 95/10/02
منطقه ويژه سمنان
-
4.822.565.370ريال - داراي رتبه حداقل 5 رشته آب از معاونت برنامه ريزي و راهبردي و داراي سابقه كار
اجراي شبكه فاضلاب در فاز 3 شهرك صنعتي ايوانكي به متراژ 2490 متر
شركت شهركهاي صنعتي استان سمنان
اجراي شبكه فاضلاب
مدت زمان دريافت مدارك از سامانه ستاد ايران از ساعت 11 تاريخ درج آگهي تا ساعت 19 مورخ 95/09/20 - مهلت ارائه پيشنهاد تا پايان وقت اداري 95/10/02 - بازگشايي پاكتها : ساعت 8 صبح مورخ 95/10/04
شهرك صنعتي ايوانكي
-
3.616.105.148 ريال - داراي رتبه حداقل 5 رشته آب از معاونت برنامه ريزي و راهبردي و داراي سابقه كار
تجديد مناقصه بهره برداري و راهبري بهينه و مطلوب تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي گرمسار
شركت شهركهاي صنعتي استان سمنان
بهره برداري و راهبري بهينه و مطلوب تصفيه خانه فاضلاب
مدت زمان دريافت مدارك از سامانه ستاد ايران از تاريخ درج آگهي تا ساعت 19 مورخ 95/09/20 - مهلت ارائه پيشنهاد تا پايان وقت اداري 95/10/02 - بازگشايي پاكتها : ساعت 8 صبح مورخ 95/10/04
شهرك صنعتي گرمسار
-
داراي رتبه حداقل 5 رشته آب يا تاسيسات، تجهيزات از معاونت برنامه ريزي و راهبردي و داراي سابقه كار
پست الکترونيک همکاران
پیام مدیرعامل
نمایش
بانک ها
اوقات

هواشناسی
Semnan, Iran
25°C
Fog, Warm