ورود کاربر
سایت
  •  
  •                    
  •  

بهمن 1395

فراخوان تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي اجراي شبكه برق 20 كيلوولت در منطقه ويژه سمنان به طول 4.3كيلو متر
شركت شهركهاي صنعتي استان سمنان
جراي شبكه برق 20 كيلوولت در منطقه ويژه سمنان
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : از ساعت 11صبح تاريخ درج آگهي تا تاريخ 1395/12/13 مهلت زماني ارائه پيشنهاد : تا پايان وقت اداري مورخ 1395/12/24 زمان بازگشايي پاكت ها : ساعت 8 صبح مورخ 1395/12/25
منطقه ويژه سمنان
-
برآورد اوليه و محل تأمين اعتبار: بر اساس فهرست بهاي تاسيسات برقي، ابنيه سال 95 به مبلغ 3،118،030،692 ريال و از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني از محل اسناد خزانه اسلامي و منابع داخلي شرايط متقاضيان : پيمانكاران داراي رتبه حداقل 5 رشته نيرو از معاونت برنامه ريزي و راهبردي رياست جمهوري و داراي سابقه كار
مزايده عمومي تير آهن 12 و 20 اهوازي ، ميلگرد نمره 6-8-12-22-25 (ساده - آجدار و كلافي – شاخه ) ، ورق كركره سفيد و پروفيل z سوله
شركت شهركهاي صنعتي استان سمنان
مزايده عمومي
متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد مزايده از تاريخ چاپ آگهي به سايت ستاد ايران به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا آخر وقت اداري مورخ 1395/12/19 در سايت بارگذاري نموده و همچنين پاكات را طبق اسناد مزايده تحويل دبيرخانه اين شركت واقع در ميدان استاندارد نمايند.
دفتر شركت شهرك هاي صنعتي استان سمنان
-
-
مناقصه عمومي يك مرحله اي تكميل طبقات اول تا چهارم ساختمان كسب و كار شهرك صنعتي سمنان
شركت شهركهاي صنعتي استان سمنان
تكميل طبقات اول تا چهارم ساختمان كسب و كار شهرك صنعتي سمنان
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ازساعت 11صبح تاريخ درج آگهي تا ساعت 7 عصر تاريخ 1395/12/06 مهلت زماني ارائه پيشنهاد : تا پايان وقت اداري مورخ1395/12/18 زمان بازگشايي پاكت ها : ساعت 8 صبح مورخ 1395/12/19
شهرك صنعتي سمنان
-
بر اساس فهرست بهاي ابنيه ، تاسيسات مكانيكي و برقي سال 95 به مبلغ 14912480470ريال و از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي از محل اسناد خزانه اسلامي شرايط متقاضيان : پيمانكاران داراي رتبه حداقل 5رشته ابنيه از معاونت برنامه ريزي و راهبردي رياست جمهوري و داراي سابقه كار
مزايده فروش 66 قطعه زمين خدماتي و يك قطعه زمين صنعتي در شهركهاي صنعتي استان سمنان
شركت شهركهاي صنعتي استان سمنان
مزايده فروش 66 قطعه زمين خدماتي و يك قطعه زمين صنعتي
متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد مزايده از تاريخ چاپ آگهي تا تاريخ 1395/11/22 به سايت ستاد ايران به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 1395/12/04 در سايت بارگذاري نموده و همچنين پاكات را تحويل دبيرخانه اين شركت نمايند. تاريخ بازگشايي پاكتها : رأس ساعت 8:00 صبح مورخ 1395/12/05
-
-
-
انتخاب مشاور جهت مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي توسعه شهرك صنعتي سرخه
شركت شهركهاي صنعتي استان سمنان
انتخاب مشاور جهت مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ازساعت 11صبح تاريخ درج آگهي تا ساعت 19 مورخ 1395/11/22-مهلت زماني ارائه پيشنهاد : تا پايان وقت اداري مورخ 1395/12/04 -زمان بازگشايي پاكت ها : ساعت 8 صبح مورخ 1395/12/05
شهرك صنعتي سرخه
-
شرايط متقاضيان : مشاوران داراي گواهي صلاحيت خدمات مشاوره در رشته مطالعات و ارزيابي زيست محيطي از معاونت برنامه ريزي و راهبردي رياست جمهوري و داراي سابقه كار
اجراي شبكه روشنايي در شهرك صنعتي سرخه به طول 1464 متر
شركت شهركهاي صنعتي استان سمنان
اجراي شبكه روشنايي
مدت زمان دريافت مدارك از سامانه ستاد ايران از ساعت 11 تاريخ درج آگهي تا تاريخ 95/11/27- مهلت ارائه پيشنهاد تا پايان وقت اداري مورخ 95/12/10- بازگشايي پاكتها : ساعت 8 صبح مورخ 95/12/11
شهرك صنعتي سرخه
-
1.016.612.538 ريال - داراي رتبه حداقل 5 رشته نيرو از معاونت برنامه ريزي و راهبردي و داراي سابقه كار
اجراي شبكه روشنايي در شهرك صنعتي ايوانكي به طول 3000 متر
شركت شهركهاي صنعتي استان سمنان
اجراي شبكه روشنايي
مدت زمان دريافت مدارك از سامانه ستاد ايران از ساعت 11 تاريخ درج آگهي تا تاريخ 95/11/27- مهلت ارائه پيشنهاد تا پايان وقت اداري مورخ 95/12/10- بازگشايي پاكتها : ساعت 8 صبح مورخ 95/12/11
شهرك صنعتي ايوانكي
-
2.740.280.066 ريال - داراي رتبه حداقل 5 رشته نيرو از معاونت برنامه ريزي و راهبردي و داراي سابقه كار
اجراي خط انتقال آب در فاز توسعه شهرك صنعتي دامغان به طول 1668 متر
شركت شهركهاي صنعتي استان سمنان
اجراي خط انتقال آب
مدت زمان دريافت مدارك از سامانه ستاد ايران از ساعت 11 تاريخ درج آگهي تا تاريخ 95/11/24- مهلت ارائه پيشنهاد تا پايان وقت اداري مورخ 95/12/07 - بازگشايي پاكتها : ساعت 8 صبح مورخ 95/12/08
شهرك صنعتي دامغان
-
3.715.700.000 ريال- پيمانكاران داراي رتبه حداقل 5 رشته آب از معاونت برنامه ريزي و راهبردي و داراي سابقه كار
اجراي شبكه برق 20 كيلو ولت در شهرك صنعتي گرمسار به طول 4460 متر
شركت شهركهاي صنعتي استان سمنان
اجراي شبكه برق 20 كيلو ولت
مدت زمان دريافت مدارك از سامانه ستاد ايران از ساعت 11 تاريخ درج آگهي تا تاريخ 95/11/24- مهلت ارائه پيشنهاد تا پايان وقت اداري 95/12/07 - بازگشايي پاكتها : ساعت 8 صبح مورخ 95/12/08
شهرك صنعتي گرمسار
-
2.047.082.660ريال- پيمانكاران داراي رتبه حداقل 5 رشته تيرو از معاونت برنامه ريزي و راهبردي و داراي سابقه كار
اجراي شبكه برق 20 كيلوولت در منطقه ويژه اقتصادي سمنان به طول 4.3 كيلومتر
شركت شهركهاي صنعتي استان سمنان
اجراي شبكه برق 20 كيلوولت
مدت زمان دريافت مدارك از سامانه ستاد ايران از ساعت 11 تاريخ درج آگهي تا تاريخ 95/11/24- مهلت ارائه پيشنهاد تا پايان وقت اداري مورخ 95/12/07 - بازگشايي پاكتها : ساعت 8 صبح مورخ 95/12/08
منطقه ويژه سمنان
-
3.118.030.692 ريال - داراي رتبه حداقل 5 رشته نيرو از معاونت برنامه ريزي و راهبردي و داراي سابقه كار
پست الکترونيک همکاران
پیام مدیرعامل
نمایش
بانک ها
اوقات

هواشناسی
Semnan, Iran
25°C
Fog, Warm