ورود کاربر
سایت
  •  
  •                    
  •  

اسفند 1395

مزايده عمومي راهبري باسكول شهرك صنعتي سمنان
شركت شهركهاي صنعتي استان سمنان
راهبري باسكول شهرك صنعتي سمنان
لذا متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد مزايده از تاريخ چاپ آگهي تا تاريخ 1395/12/23 به واحد چاپ و تكثير شركت شهركهاي صنعتي واقع در ميدان استاندارد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 1395/12/24 تحويل دبيرخانه اين شركت نمايند. تاريخ بازگشايي پاكتها : رأس ساعت 8:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 1395/12/25
شهرك صنعتي سمنان
-
-
پست الکترونيک همکاران
پیام مدیرعامل
نمایش
بانک ها
اوقات

هواشناسی
Semnan, Iran
25°C
Fog, Warm