ورود کاربر
سایت
  •  
  •                    
  •  

فروردين 1396

فراخوان تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي اجراي شبكه برق 20 كيلوولت در منطقه ويژه سمنان به طول 4.3كيلو متر
شركت شهركهاي صنعتي استان سمنان
شبكه برق 20 كيلوولت در منطقه ويژه سمنان
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ازساعت 11 صبح تاريخ درج آگهي تا تاريخ 1396/01/22 - مهلت زماني ارائه پيشنهاد : تا پايان وقت اداري مورخ 1396/02/03 - زمان بازگشايي پاكت ها : ساعت 8 صبح مورخ 1396/02/04
منطقه ويژه سمنان
-
برآورد اوليه و محل تأمين اعتبار : بر اساس فهرست بهاي تاسيسات برقي ، ابنيه سال 95 به مبلغ 3.118.030.692 ريال از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني از محل اسناد خزانه اسلامي و منابع داخلي - شرايط متقاضيان : پيمانكاران داراي رتبه حداقل 5رشته نيرو از معاونت برنامه ريزي و راهبردي رياست جمهوري و داراي سابقه كار
تجديد مزايده عمومي راهبري باسكول شهرك صنعتي سمنان
شركت شهركهاي صنعتي استان سمنان
راهبري باسكول شهرك صنعتي سمنان
لذا متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد مزايده از تاريخ چاپ آگهي تا تاريخ 1396/1/30 به واحد چاپ و تكثير شركت شهركهاي صنعتي واقع در ميدان استاندارد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 1396/01/31 تحويل دبيرخانه اين شركت نمايند. تاريخ بازگشايي پاكتها : رأس ساعت 8:00 صبح روز شنبه مورخ 1396/02/02
باسكول شهرك صنعتي سمنان
يكسال
-
پست الکترونيک همکاران
پیام مدیرعامل
نمایش
بانک ها
اوقات

هواشناسی
Semnan, Iran
25°C
Fog, Warm