ورود کاربر
سایت
  •  
  •                    
  •  

ارديبهشت 1396

تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي بهره برداري و راهبری بهینه و مطلوب تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی شاهرود، گرمسار و ايوانكي
شركت شهركهاي صنعتي استان سمنان
بهره برداري و راهبری بهینه و مطلوب تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی
مدت زمان دريافت مدارك از سامانه ستاد ايران از ساعت 11 تاريخ درج آگهي تا ساعت 19 تاريخ 1396/12/29 - مهلت ارائه پيشنهاد تا پايان وقت اداري مورخ 1396/03/09 - بازگشايي پاكتها : ساعت 8 صبح مورخ 1396/03/10
-
-
مبلغ سپرده شركت در مناقصه : 150.000.000ريال - شرايط متقاضيان : پيمانكاران داراي رتبه حداقل 5رشته آب يا تاسيسات تجهيزات از معاونت برنامه ريزي و راهبردي رياست جمهوري و داراي سابقه كار
انتخاب مشاور جهت مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي توسعه شهرك صنعتي سرخه
شركت شهركهاي صنعتي استان سمنان
مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي توسعه شهرك صنعتي سرخه
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ازساعت 11صبح تاريخ درج آگهي تا ساعت 19 مورخ 1396/02/29-مهلت زماني ارائه پيشنهاد : تا پايان وقت اداري مورخ 1396/03/09 -زمان بازگشايي پاكت ها : ساعت 8 صبح مورخ 1396/03/10
شهرك صنعتي سرخه
-
مبلغ سپرده شركت در مناقصه 45.000.000 ريال - شرايط متقاضيان : مشاوران داراي گواهي صلاحيت پايه يك يا دو خدمات مشاوره در رشته مطالعات و ارزيابي زيست محيطي از معاونت برنامه ريزي و راهبردي رياست جمهوري و داراي سابقه كار
مزايده عمومي تير آهن 14 و 20 اهوازي ، ميلگرد نمره 6-8-12-22-25 (ساده - آجدار و كلافي – شاخه ) ، ورق كركره سفيد و پروفيل z سوله
شركت شهركهاي صنعتي استان سمنان
مزايده عمومي
متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد مزايده از تاريخ 1396/02/23 لغايت 1396/02/27 به سايت ستاد ايران به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا آخر وقت اداري مورخ 1396/03/08 در سايت بارگذاري نموده و همچنين پاكات را طبق اسناد مزايده تحويل دبيرخانه اين شركت واقع در ميدان استاندارد نمايند. ضمناً متقاضيان مي توانند جهت بازديد از اقلام مذكور در ساعات اداري به دفتر شهرك صنعتي سمنان واقع دركيلومتر 8 جاده سمنان – دامغان مراجعه نمايند يا با شماره 33653195-023 تماس حاصل فرمايند. پيشنهادات در ساعت 8 صبح مورخ 1396/03/09 - بازگشايي خواهد شد .
شهرك صنعتي سمنان
-
-
مناقصه عمومي يك مرحله اي اجراي زير سازي و آسفالت در شهرك صنعتي گرمسار به ميزان 18780 متر مربع
شركت شهركهاي صنعتي استان سمنان
اجراي زير سازي و آسفالت در شهرك صنعتي گرمسار به ميزان 18780 متر مربع
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ازساعت 11صبح تاريخ درج آگهي تا ساعت 19 مورخ 1396/02/29 - مهلت زماني ارائه پيشنهاد : تا پايان وقت اداري مورخ 1396/03/09 - زمان بازگشايي پاكت ها : ساعت 8 صبح مورخ 1396/3/10 - اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار: آدرس: سمنان ميدان استاندارد ، كد پستي 83611-35159 و تلفن 33370723 (023) مهندس رضايي
شهرك صنعتي گرمسار
-
بر اساس فهرست بهاي راه و باند سال 96 مبلغ 8963663431 ريال و از محل اعتبارات داخلي شرايط متقاضيان : مشاوران داراي گواهي صلاحيت پايه 5 رشته راه از معاونت برنامه ريزي و راهبردي رياست جمهوري و داراي سابقه كار
مناقصه عمومي يك مرحله اي راهبري شهركها و نواحي استان سمنان
شركت شهرك هاي صنعتي استان سمنان
شركت شهركهاي صنعتي استان سمنان در نظر دارد مناقصه عمومي يك مرحله اي راهبري شهركها و نواحي استان سمنان را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاء الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : از تاريخ چاپ آگهي تا تاريخ 96/02/15 - مهلت زماني ارائه پيشنهاد : تا ساعت 8 صبح مورخ 96/02/26 - زمان بازگشايي پاكت ها : ساعت 8صبح مورخ 96/02/27
سمنان
-
-
مناقصه عمومي يك مرحله اي تكميل مدول 2 و طرح ارتقاء لاگون هوادهي تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي سمنان
شركت شهركهاي صنعتي استان سمنان
كنترل طراحي، تهيه، ساخت، حمل و نصب و راه اندازي و بهره برداري از تجهيزات هوادهي طرح ارتقاء تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي سمنان به روش PC
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : از ساعت 11 صبح تاريخ چاپ آگهي تا تاريخ 96/02/09 - مهلت زماني ارائه پيشنهاد : تا پايان وقت اداري مورخ 96/02/20 - زمان بازگشايي پاكت ها : ساعت 8صبح مورخ 96/02/21
-
-
برآورد اوليه و محل تأمين اعتبار : مقطوع و از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي از محل اسناد خزانه اسلامي شرايط متقاضيان : پيمانكاران داراي رتبه حداقل 5 رشته آب يا تأسيسات يا تجهيزات از معاونت برنامه ريزي و راهبردي رياست جمهوري
پست الکترونيک همکاران
پیام مدیرعامل
نمایش
بانک ها
اوقات

هواشناسی
Semnan, Iran
25°C
Fog, Warm