ورود کاربر
سایت
  •  
  •                    
  •  

خرداد 1396

تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي بهره برداري و راهبری بهینه و مطلوب تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی شاهرود، گرمسار و ايوانكي
شركت شهركهاي صنعتي استان سمنان
بهره برداري و راهبری بهینه و مطلوب تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی شاهرود ، گرمسار و ايوانكي
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ازساعت 11صبح تاريخ درج آگهي تا ساعت 19 مورخ 1396/03/28 - مهلت زماني ارائه پيشنهاد : تا پايان وقت اداري مورخ 1396/04/12 - زمان بازگشايي پاكت ها : ساعت 8 صبح مورخ 1396/04/13
سمنان
-
مبلغ سپرده شركت در مناقصه : 150.000.000ريال - شرايط متقاضيان : پيمانكاران داراي رتبه حداقل 5رشته آب يا تاسيسات تجهيزات از معاونت برنامه ريزي و راهبردي رياست جمهوري و داراي سابقه كار
مناقصه عمومي يك مرحله اي اجراي سالن همايش ساختمان كسب و كار شهرك صنعتي سمنان
شركت شهركهاي صنعتي استان سمنان
اجراي سالن همايش ساختمان كسب و كار شهرك صنعتي سمنان
مدت زمان دريافت مدارك از سامانه ستاد ايران از ساعت 11 تاريخ درج آگهي تا ساعت 19 تاريخ 1396/03/17 - مهلت ارائه پيشنهاد تا پايان وقت اداري مورخ 1396/03/29- بازگشايي پاكتها : ساعت 8 صبح مورخ 1396/03/30
سمنان
-
مقطوع و از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي از محل اسناد خزانه اسلامي - شرايط متقاضيان : پيمانكاران داراي سابقه اجراي 4 سالن همايش در پنج سال گذشته - مبلغ سپرده شركت در مناقصه : 210000000ريال
پست الکترونيک همکاران
پیام مدیرعامل
نمایش
بانک ها
اوقات

هواشناسی
Semnan, Iran
25°C
Fog, Warm