ارتباط آسان با شركت شهركهاي صنعتي از هر نقطه استان از طريق تلفن ثابت و يا همراه تنها با شماره گيري 1570 .